8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı
"Tarihi Romanlarda Kadın Sultanlar" , "Türk Tarihinde Kadın" , "Türk Kültüründe Kadın" konularının ele alınacağı konferansta sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.
8 Mart 2022 Saat: 13.30
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu
Merkezin Sunacağı Hizmetler

Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin etkinlikleri esas olarak araştırma, belgeleme, arşivleme, bilimsel etkinlikler düzenleme, eğitim amaçlı uygulamalar çerçevesinde planlanmıştır. Merkezin gerçekleştirmeyi hedeflediği etkinlikler ve sunacağı hizmetler aşağıda verilmiştir:

 1. Geleneksel müzik ve müzikal gelenekler ile ilgili alan araştırması yöntemiyle halk müziği ürünlerinin derlenmesi, literatür araştırması yoluyla, basılmış müzik materyallerinin ve müzik kültürüyle ilgili verilerin toplanması ve belgelenmesi,
 2. Mevcut ve derlenecek müzik materyallerinin sınıflandırılması ve arşivlenmesi,
 3. Geleneksel müzik kitaplığının ve belge arşivinin kurulması,
 4. Nota ve ses arşivinin kurulması ve araştırmacıların hizmetine sunulması,
 5. Geleneksel müzik kültürüyle ilişkili halkbilimi gösterimleri (geçiş törenleri; doğum, sünnet, evlenme, ölüm gibi geçiş dönemlerinde icra edilen geçiş törenleri; halk eğlenceleri; bayramlar, kurtuluş günleri, özel günler, güreşler, yayla şenlikleri vs.) ile müzikal anlatı geleneklerinin (destancılık geleneği, halk hikâyesi anlatı geleneği, mâni atma geleneği vs.) yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde akademik araştırmalar yoluyla tespiti ve değerlendirilmesi.
 6. Geleneksel müzik ile uğraşan icrâcılar, gönüllü kaynak kişiler, araştırmacılar, eğitimciler ve sanatçıların üniversitemizin öğrencileri ve araştırmacıları ile işbirliği platformlarının oluşturulması,
 7. Geleneksel müzik teması çerçevesinde ulusal bilimsel toplantılar yanında, Türk müzik kültürü, (Anadolu, Orta Asya, Balkanlar ve Kıbrıs) ile Doğu, Orta ve Batı Avrupa ve diğer farklı kültürlerin geleneksel müziklerini de kapsamına dahil eden ulusal ve uluslar arası araştırmacıların katılabileceği konferans, seminer, panel, sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi,
 8.  Geleneksel müzik ve bu müzik türlerinin esin kaynağı olduğu müzik icralarının, dinletilerinin gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla konser/dinleti, gösteri,  festival v.b. etkinliklerin düzenlenmesi,
 9. Bilim ve sanat çevreleri ile kültürel kurum ve kuruluşlar arasında, konuyla ilgili eğitici amaçlar doğrultusunda işbirliğinin kurulması ve sürdürülmesi.
 10. Geleneksel müzik kültürüyle ilgili bölgesel, ulusal ve uluslar arası olguları araştıran, değerlendiren ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmaları da içeren Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar hazırlanması ve konuyla ilgili yayın etkinliklerinin desteklenmesi,
 11. Geleneksel müzik kültürüyle ilgili olarak özelde Türk Halkbilimi Anabilim Dalı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine ve ilgili gruplara, genelde diğer tüm öğrencilere araştırma ve uygulamaya yönelik eğitim program ve etkinliklerinin hazırlanıp gerçekleştirilmesi.